Intelligent Mobile Service Laboratory | 智慧化行動服務實驗室

學生 - 博士班學生


莊琮暉
(Tsung-Hui Chuang)
張蕙玲
(Hui-Ling Chang)
林佳瑩
(Chia-Ying Lin)
蔡昀展
(Yun-Zhan Cai)
王俞婷
(Yu-Ting Wang)
陳珞安
(Lo-An Chen)

學生 - 碩士班學生


碩三

謝忠穎
(Chung-Ying Hsieh)
陳蓓蓓
(Pei-Pei Chen)
方彥婷
(Yen-Ting Fang)

碩二

瞿旭民
(Shu-Min Cyu)
林瀞文
(Jing-Wen Lin)
卓景昭
(Jing-Zhao Zhuo)

碩一

方鈞麒
(Chun-Chi Fang)
陳俊佑

學生 - 大學部專題生


108 級

劉俊林
(Chan Lam Lao)
廖其忻
(Cayon Liow)
梁祐承
(You-Cheng Liang)
謝耀賢

109 級

孫名柔
林亭伃
洪培軒
吳偵平
廖胤瑞 (化工系)
黃俊豪 (共同指導)
邵鏡軒(共同指導)